Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 Μ. Παπαδόπουλου στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

 

Άρθρο 79

Λοιπές κατηγορίες προσωπικού

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο δεν κατοχυρώνονται τα συνταγματικά δικαιώματα των υπηρετούντων μελών του Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι.

Με βασικό κριτήριο το γεγονός ότι τα ήδη υπηρετούντα μέλη του Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. έχουν διαφορετική εργασιακή σχέση, όρους εργασίας και αντικείμενο σε σχέση με τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο οι θέσεις του Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. «μετατρέπονται» (όρος ασαφής) σε Ε.Τ.Ε.Π. χωρίς αυτές να διασφαλίζονται, ενώ καταργούνται σημαντικά από τα δικαιώματά τους (εργασιακές σχέσεις, όροι εργασίας και αντικείμενο απασχόλησης).

Για την αποφυγή προβλημάτων και την ομαλή μετάβαση όλου του προσωπικού των ΤΕΙ στο νέο πλαίσιο νόμου της ανώτατης εκπαίδευσης, προτείνονται τα εξής:

 

Άρθρο 79

Λοιπές κατηγορίες προσωπικού

 

(…) Ένταξη μελών Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π.

Κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντα μέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. των άρθρων 21 και 23 του Ν.1404/1983 και οι οποίοι κατατάχθηκαν σε κλάδους σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 1 έως 5 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ. 78 Α’) και το άρθρο 3 παράγραφος 32 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ141 Α’), καθώς και όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία της μονιμοποίησης τους ( § 4 του άρθρου 21 του Ν.1404/1983), εντάσσονται μετά την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 29, στους παρακάτω κλάδους των αντίστοιχων κατηγοριών του Ε.Τ.Ε.Π.:

i) Τα υπηρετούντα μέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. των Κλάδων ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ20 εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π.

ii) Τα υπηρετούντα μέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. του Κλάδου TE & ΤΕ1 εντάσσονται στον Κλάδο ΤΕ της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π.

iii) Τα υπηρετούντα μέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. του κλάδου ΔΕ1 εντάσσονται σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. κλάδου ΔΕ.

(…) Όσα από τα παραπάνω μέλη αποκτήσουν τα τυπικά προσόντα ανώτερου κλάδου, έχουν την δυνατότητα ένταξης σε αυτόν, ύστερα από αίτηση τους και αντίστοιχη απόφαση του Πρύτανη. Επίσης στο παραπάνω προσωπικό δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης κατ’ εξαίρεση Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στο ΕΑΠ.

(…) Για την βαθμολογική εξέλιξη των υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. που εντάσσονται στις κατηγορίες Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα παραπάνω, προσμετράται η προϋπηρεσία τους στον κλάδο του Ε.Τ.Π.

(…) Τα ως άνω εντασσόμενα μέλη του Ε.Τ.Π. των ΤΕΙ στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π., εξακολουθούν να διέπονται από το προϊσχύον καθεστώς ως προς την υπηρεσιακή, μισθολογική και βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη τους όπως ορίζεται από το άρθρο 21 του Ν.1404/1983, το άρθρο 9 του Ν.3404/2005, του άρθρου 11 του Ν2817/2000 και του άρθρου 2 του Ν.3205/2003, έως την ένταξη τους στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. και την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 29 παρ. 6 του νομοσχεδίου.

 

 

 

Ο προτείνων βουλευτής

 

Μιχάλης Παπαδόπουλος

Βουλευτής Νομού Κοζάνης