Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ Σ.Ταλιαδούρου για τα Διδακτορικά στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σ/ν

«ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Όπως προκύπτει και από επίσημα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και αφορά στις Επιστημονικές Δημοσιεύσεις των ΑΕΙ κατά την περίοδο 1993-2008, η επίδοση πολλών ΤΕΙ και ακριβέστερα Τμημάτων αυτών είναι εξαιρετική, εφάμιλλη και σε κάποιες περιπτώσεις όπως αναφέρεται στο κείμενο της έκδοσης, υπερτερεί και κάποιων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.
Είναι γνωστό σε όλους ότι στα ΤΕΙ σήμερα υπηρετούν 1000 και πλέον ενεργοί επιστήμονες, οι οποίοι χωρίς χρηματοδότηση από το Κράτος δραστηριοποιούνται και δημοσιεύουν επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά από μόνας ή υπό ομάδες, τόσον ανεξάρτητα όσο και σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού. Επιπλέον, πολλά είναι τα Τμήματα των ΤΕΙ τα οποία έχουν ήδη αξιολογηθεί ή έχουν ζητήσει να αξιολογηθούν από την ΑΔΙΠ. 
Πρέπει δε να τονισθεί ότι τα δεδομένα αυτά θα ήσαν σε μέγεθος πολύ μεγαλύτερα εάν χρηματοδοτείτο η Έρευνα στα ΤΕΙ, όλα αυτά τα χρόνια και εάν τους είχε εκχωρηθεί το δικαίωμα απονομής και Διδακτορικού Διπλώματος, όπως συμβαίνει και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ιρλανδία στα αντίστοιχα ΤΕΙ. Τέλος αρκετά μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ καταφεύγουν στο εξωτερικό και επιβλέπουν Διδακτορικά, όντας και Καθηγητές ξένων ΑΕΙ.

Θα πρέπει συνεπώς να καθορισθεί το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου τα ΤΕΙ θα μπορούν να απονέμουν και διδακτορικά διπλώματα.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 39 «Διδακτορική διατριβή -προγράμματα διδακτορικών σπουδών» προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Ειδικά για τα Τεχνολογικά Ιδρύματα τούτο είναι δυνατό όταν σε επίπεδο Σχολής ή Τμήματος, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και υπάρχει ικανός αριθμός μελών ΔΕΠ τα οποία αποδεικνύουν συστηματική έρευνα διεθνώς αναγνωρισμένη. Στην περίπτωση αυτή το Τμήμα ή η Σχολή μπορεί να απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα».
 


2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 «Συνεργασία Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων» μετά τη φράση «και τα Τ.Ε.Ι. προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου,» προστίθεται η φράση «και τρίτου κύκλου με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 39 παρ. 1 του νόμου αυτού».

Αθήνα, 22/08/2011
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ


ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ