Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
Π.ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
   

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Πανελλήνια ΔΑΚΕ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είναι ο συνδικαλιστική οργάνωση που εκφράζει τους φιλελεύθερους Μηχανικούς της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Σκοποί της Π. ΔΑΚΕ. Μ.Τ.Ε. είναι η συνδικαλιστική, η επιστημονική και κοινωνική δράση και η μέσου αυτής προαγωγή και διάδοση των αρχών της στο χώρο της ΕΕΤΕΜ (επίσημος συνδικαλιστικός και επιστημονικός φορέας των Μηχανικών Τ.Ε.), στους επιστημονικούς και τους εργασιακούς συλλόγους των Μηχανικών Τ.Ε. σε όλη την χώρα.

Σκοποί της Π.ΔΑΚΕ. Μ.Τ.Ε. είναι:

Ø Η προάσπιση της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας
Ø Η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών.
Ø Η στήριξη της Εθνικής Υπόθεσης της Παιδείας
Ø Η προάσπιση και εξύψωση της επιστημονικής –Τεχνολογικής στάθμης των μελών της.
Ø Η συμβολή στην προαγωγή της Τεχνογνωσίας και Τεχνολογίας γενικά και σε συνεργασία με άλλους φορείς για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
Ø Η προστασία των κοινών επιδιώξεων και συμφερόντων των μελών της με κάθε νόμιμο μέσο.
Ø Η συμβολή στην εφαρμογή των μεθόδων και τρόπων για ορθολογική οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας σε όλο το φάσμα των παραγωγικών μονάδων προς όφελος των εργαζομένων και όλου του λαού.
Ø Η μελέτη ιδιαίτερα του θέματος της ορθής διάρθρωσης και του αναγκαίου επιπέδου της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε σχέση με τις ανάγκες της παραγωγής, με στόχο την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών της οικονομίας του τόπου.
Ø Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και των άλλων εργαζομένων.

Οι σκοποί της Π.ΔΑΚΕ Μ.Τ.Ε. είναι αναπόσπαστα δεμένοι με τους ευρύτερους στόχους του Ελληνικού Λαού, όπως είναι:

Ø Η εξύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του Ελληνικού Λαού.
Ø Η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας και η γενικότερη τεχνικοοικονομική της ανάπτυξη προς όφελος του Ελληνικού Λαού.
Ø Η θεσμική και η οικονομική σύγκλιση με τις χώρες της Ε.Ε.
Ø Η προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και του δικτύου κοινωνικής προστασίας.
Ø Η καταπολέμηση της ανεργίας και η προάσπιση του δικαιώματος της εργασίας.
Ø Η διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

1.Η Π.ΔΑΚΕ.Μ.Τ.Ε. επιδιώκει τους σκοπούς της με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο. Ενδεικτικά :

Ø Με την ενεργοποίηση των μελών της και την μαζικοποίησή της.
Ø Με την μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, όπως αυτά εντάσσονται στα γενικότερα προβλήματα των εργαζομένων για την προκοπή και την πρόοδο ολόκληρου του λαού, όπως και με τη συμμετοχή στις ευρύτερες κινητοποιήσεις του Ελληνικού Λαού.
Ø Με την συνεργασία με άλλα επιστημονικά και επαγγελματικά Σωματεία για την προώθηση κοινών στόχων.
Ø Με την χρησιμοποίηση κάθε μέσου που θα αποβλέπει στην εξύψωση της στάθμης του τεχνικού δυναμικού της χώρας, καθώς και στη συστηματική και υπεύθυνη πληροφόρηση του Λαού και των Δημοσίων Αρχών, πάνω σε κάθε τεχνικοοικονομικό θέμα.
Ø Με την συμμετοχή σε ανάλογες οργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που επιδιώκουν την προαγωγή της τεχνικής επιστήμης, την ισχυροποίηση του κύρους των τεχνικών, καθώς και την ευρύτερη δυνατή αξιοποίησή τους.
Ø Με την συγκρότηση Επιτροπών με ουσιαστικό χαρακτήρα και με υποχρέωση εισήγησης στα όργανα της Π. ΔΑΚΕ Μ.Τ.Ε.


Μέλη

1. Τακτικά μέλη εγγράφονται :
Ø Έλληνες υπήκοοι, ομογενείς, πτυχιούχοι Μηχανικοί απόφοιτοι των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ και της ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ καθώς και των ισότιμων και ομοταγών προς αυτές, σχολών του εσωτερικού ή του εξωτερικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ø Υπήκοοι Κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 3τους τουλάχιστον διάρκειας σπουδών.
Ø Υπήκοοι άλλων χωρών πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 3τους τουλάχιστον διάρκειας σπουδών, οι οποίοι κατοικούν και εργάζονται νόμιμα στη χώρα μας.

Οι Ειδικότητες των πτυχιούχων Μηχανικών της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που μπορούν να γίνουν μέλη της Δ.Α.Κ.Ε. Μ.Τ.Ε. είναι:

1ΠτυχιούχοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
2ΠτυχιούχοςΗλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ
3ΠτυχιούχοςΜηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
4ΠτυχιούχοςΜηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ
5ΠτυχιούχοςΝαυπηγός Μηχανικός ΤΕ
6ΠτυχιούχοςΜηχανικός Οχημάτων ΤΕ
7ΠτυχιούχοςΜηχανικός Πετρελαίου ΤΕ
8ΠτυχιούχοςΜηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ
9ΠτυχιούχοςΤοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
10ΠτυχιούχοςΜηχανικός Πληροφορικής ΤΕ
11ΠτυχιούχοςΜηχανικός Ενεργειακής Τεχνικής ΤΕ
12ΠτυχιούχοςΚλωστοϋφαντουργός Μηχανικός ΤΕ
13ΠτυχιούχοςΜηχανικός Η/Υ Συστημάτων ΤΕ
14ΠτυχιούχοςΜηχανικός Αυτοματισμού ΤΕ
15ΠτυχιούχοςΜηχανικός Ιατρικών Οργάνων ΤΕ
16ΠτυχιούχοςΜηχανικός Ορυχείων ΤΕ
17ΠτυχιούχοςΜηχανικός Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΤΕ
18ΠτυχιούχοςΜηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι πιο κάτω ειδικότητες προέρχονται από Σχολές του Εξωτερικού οι οποίες δεν υπάρχουν στα Τ.Ε.Ι:

Πτυχιούχος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος
Πτυχιούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός
Πτυχιούχος Μηχανικός Αεροσκαφών