Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
Επαγγελματικά Δικαιώματα Ηλεκτρολόγων Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος Ηλεκτρολογίας δεν έχουν ακόμη εκδοθεί 20 χρόνια μετά από την ίδρυση των Τ.Ε.Ι., παρά το ότι η Πολιτεία (ΥΠΕΠΘ & συναρμόδια Υπουργεία) έπρεπε –σύμφωνα με το Ν.1404/83. άρθρο 25, παρ.2, εδάφιο γ- να τα έχει εκδώσει «..το αργότερο έξι μήνες πριν την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.»

Μέχρι σήμερα για τους Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο Π.Δ. παρά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (από το 1992).

Γι’ αυτό το τόσο σοβαρό θέμα υπάρχει καταδικαστική απόφαση σε βάρος του ελληνικού δημοσίου μετά από προσφυγή των ενδιαφερομένων (απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών).

Παρά ταύτα το Ελληνικό κράτος εξακολουθεί να κωφεύει έχοντας παραβιάσει εδώ και πολλά χρόνια την προθεσμία που το ίδιο έθεσε στον εαυτό του για την έκδοση των Ε.Δ.

Μόνο ντροπή μπορούν να προκαλέσουν οι «εγκάρδιες» υποσχέσεις του κ. Γ. Παπανδρέου προς την ΕΕΤΕΜ, το 1994 όταν ως Υπουργός Παιδείας δεσμευόταν για την επίλυση του προβλήματος μέσα σε δύο μήνες!!!

Δυστυχώς μερίδιο ευθύνης γι’ αυτήν την πράγματι απαράδεκτη κατάσταση έχει και η Κεντρική Διοίκηση της ΕΕΤΕΜ, η οποία επιδεικνύει υπερβολική ανοχή απέναντι στις αυθαιρεσίες της Πολιτείας.

Σήμερα οι Αρμόδιες Αρχές θεωρούν ότι για τις ειδικότητες Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων & Ναυπηγών, ισχύουν τα αντίστοιχα δικαιώματα με αυτά των Υπομηχανικών, χωρίς βέβαια αυτά να μας αρκούν στο ελάχιστο καθώς είναι ξεπερασμένα και αναχρονιστικά (στηρίζονται σε Β.Δ. του 1935!!!!)

Αναμένοντας λοιπόν την έκδοση των Ε.Δ. παραθέτουμε αυτά τα οποία ισχύουν με το «Βασιλικό Διάταγμα» από το 1971 επί σχολής υπομηχανικών.

Β.Δ. 699 ΤΗΣ 10/17.11.1971(ΦΕΚ 233 Α΄)

Περι Ασκησεως Επαγγελματος υπο των Ηλεκτρολογων Υπομηχανικων πτυχιουχων Ανωτερων Τεχνικων Σχολων

Έχοντας υπόψιν τον Νόμο 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου,του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου, ως και του Ναυπηγού», την παρ.4 του αρθρ.4 του Ν.Δ. 4564/1966 «περί κυρώσεως πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου και αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και περί ρυθμίσεως θεμάτων των Δημοσίων Σχολών Υπομηχανικών», τας υπάριθμ.1-9/1968 πράξεις του, δια της αυτής ως άνω παραγράφου οριζόμενου, Συμβουλίου, την υπάριθμ863/10/12.1970 γνωμοδότηση του παρά του τέως Υπουργείου Βιομηχανίας Τεχνικού Συμβουλίου, την υπάριθμ.4152/24/28.9.71 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργού Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Οικονομίας» και την υπάριθμ.639/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας ,προτάσσει των Ημετέρων Υπουργών Αναπληρωτού του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Αρθρον 1

1.Εις τους Ηλεκτρολόγους Υπομηχανικούς πτυχιούχους Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών, χορηγείται άμα τη κτήσει του πτυχίου, άνευ εξετάσεων, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου β΄ τάξεως, παρέχουσα το δικαίωμα μελέτης ,εκτελέσεως ως και επιβλέψεως και συντηρήσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ως κάτωθι:

Α΄ Ειδικότης ισχύος μέχρι 75ΚW(χιλιοβατ)

Γ΄ Ειδικότης ισχύος μέχρι 75ΚW(χιλιοβατ)

ΣΤ΄ Ειδικότης ισχύος μέχρι 250ΚW(χιλιοβατ)

2.Εις τους πτυχιούχους των τη προηγουμένη παράγραφο Σχολών κατόπιν τετραετούς, μετά την απόκτηση του πτυχίου υπηρεσίας σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εξ’ ενός τουλάχιστον έτους σε εγκαταστάσεις τάσεως ρεύματος άνω των 1000 βολτ, ειδικότης Γ’ ή ΣΤ’ χορηγείται άνευ εξετάσεων άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου α’τάξεως παρέχουσα τα δικαιώματα:

α)Μελέτης και Εκτέλεσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ως κάτωθι:

Α’Ειδικότης ισχύος μέχρι 150ΚW(χιλιοβατ)

Γ’Ειδικότης ισχύος μέχρι 150ΚW(χιλιοβατ)

Δ’Ειδικότης 1ης κατηγορίας

ΣΤ’ Ειδικότης ισχύος μέχρι 400ΚW(χιλιοβατ) και οποιαδήποτε ισχύς δια τάση μέχρι 1000βολτ.

β)Επιβλέψεως και συντηρήσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ως

κάτωθι:

Α’Ειδικότητος ισχύος μέχρι 300ΚW(χιλιοβατ)

Γ’Ειδικότητος ισχύος μέχρι 300ΚW(χιλιοβατ)

Δ’Ειδικότητος 1ης κατηγορίας

ΣΤ’Ειδικότητος ισχύος μέχρι 600ΚW(χιλιοβατ) και οποιαδήποτε ισχύς δια τάση μέχρι 1000βολτ.

3.Αι ως άνω Α’,Γ’,Δ’ και ΣΤ’ Ειδικότητες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθορίζονται δια του από 14/25.10.1937(ΦΕΚ 429 Α’) Β.Δ./τος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του» από 12 Σεπτ. 1935 Β.Δ./τος «περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας».

Αρθρον 2

1. Κατά το αρθρ. 1 του παρόντος άδεια χορηγούνται υπό της Επιθεωρήσεως Βιομηχανίας της οικείας Περιφερειακής Διοικήσεως, ο Δε τύπος αυτών εγκρίνεται δι’αποφάσεως του επί Εθνικής Οικονομίας Υπουργού.

2. Τα πιστοποιητικά υπηρεσίας πρέπει να είναι θεωρημένα δια την ακρίβεια του περιεχομένου υπό του οικείου επόπτου εργασίας και εν ελλείψει τοιούτου υπό της οικείας Αστυνομικής Αρχής. Εν αδυναμία των ως ειρήται Αρχών η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει δι’ετέρου κατά την αιτιολογημένην κρίσιν της τρόπου εις την διερεύνηση της ακριβείας του περιεχομένου των πιστοποιητικών.

3. Δια την χορήγηση των εν λόγω αδειών απαιτείται η υποβολή:

Α. Πιστοποιητικό σπουδών

Β. Πιστοποιητικό γεννήσεως

Γ. Πιστοποιητικό υπηρεσίας, δια την άδεια α’ τάξεως
Δ. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Άρθρον 3

Η ισχύς του παρόντος άρχεται ένα μήνα από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις τον Ημετέρο επί της Εθνικής Οικονομίας Αναπληρωτή Υπουργό ,αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 10 Νοεμβρίου 1971

Συνοπτικά τα Επ. Δικαιώματα των Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών σύμφωνα με το Β.Δ. 699/71-ΦΕΚ.233 Α΄, μπορούν να περιγραφούν ως εξής (η επεξεργασία του πίνακα αυτού έχει γίνει από την ΕΕΤΕΜ):

 

Από κτήσεως πτυχίου

Μετά τετραετίας

Οι Ηλεκτρολόγοι Υπομηχανικοί, μετά την κτήση του πτυχίου τους και άνευ εξετάσεων αποκτούν την Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Υπομηχανικού Β΄ τάξης, η οποία τους παρέχει το δικαίωμα: μελέτης, εκτέλεσης, επίβλεψης και συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που αναφέρονται παρακάτω: Οι Ηλεκτρολόγοι Υπομηχανικοί μετά τετραετία από την απόκτηση του πτυχίου, μπορούν να αποκτήσουν την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Α΄ Τάξης (για την απόκτηση της Α΄ τάξης άδειας απαιτείται προϋπηρεσία 4 ετών, εκ’ των οποίων 1 έτος σε εγκαταστάσεις ρεύματος άνω των 1000V) που τους παρέχει τα παρακάτω δικαιώματα:Μελέτης, επίβλεψης, εκτέλεσης και συντήρησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ως εξής:
Επιπλέον για επίβλεψη και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ως εξής:
Α΄ ειδικότητα: εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, φωτοβόλων σωλήνων και κινηματογράφων ισχύος έως 100 kw Α΄ ειδικότητος: ισχύος έως 150 kw Α΄ ειδικότητος: Απεριόριστα
Γ΄ ειδικότητα: ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βιομηχανικών εργοστασίων και συνεργείων ισχύος έως 100 kw Γ΄ ειδικότητα: Ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βιομηχανικών εργοστασίων και συνεργείων ισχύος έως 150 kw Γ΄ ειδικότητα: Ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βιομηχανικών εργοστασίων και συνεργείων ισχύος έως 300 kw
Δ΄ ειδικότητα: Δ΄ ειδικότητα: Επίβλεψη, εκτέλεση και συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς 1ης κατηγορίας και δικαίωμα μελέτης μέχρι 10 HP σύμφωνα με το ΠΔ 974/81 Δ΄ ειδικότητα: Εκτέλεση και συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς 1ης κατηγορίας και δικαίωμα μελέτης μέχρι 10 HP σύμφωνα με το ΠΔ 974/81
ΣΤ΄ ειδικότητα: Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος έως 250 kw (σήμερα η χαμηλότερη ισχύς που παρέχει η ΔΕΗ είναι 630 KVA!!!) ΣΤ΄ ειδικότητα: Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων παραγωγής, μετατροπής μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος έως 400 kw καθώς και οποιαδήποτε ισχύς δια τάση μέχρι 1000V (σήμερα η χαμηλότερη ισχύς που παρέχει η ΔΕΗ είναι 630 KVA!!!) ΣΤ΄ ειδικότητα: Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων παραγωγής, μετατροπής μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος έως 600 kw καθώς και οποιαδήποτε ισχύς δια τάση μέχρι 1000V (σήμερα η χαμηλότερη ισχύς που παρέχει η ΔΕΗ είναι 630 KVA!!!)

 

Άλλα Δικαιώματα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. που αναφέρονται σε άλλες διατάξεις:
· Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων με το Π.Δ. 420/87 αφού αποκτηθεί άδεια σύμφωνα με το Π.Δ. 511/77
· Πυροπροστασία: Μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση ανιχνεύσεως και ενεργού κατασβέσεως σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις 3/1981 άρθρο 13γ’ & 8/1997 ΦΕΚ 168 Β΄/19.8.1997 και το Π.Δ.374/88 ΦΕΚ 168 Α΄.
· Ψυκτικές εγκαταστάσεις: σύμφωνα με το Π.Δ. 87/1996 ΦΕΚ 72 Α΄ άρθρο 7&10.
· Άδεια Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοκινήτων σύμφωνα με το Ν.1575/85
* Η Δ.Ε.Η. δέχεται βεβαιώσεις ηλεκτροδότησης , υπογεγραμμένες από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τ.Ε., εφόσον αυτές είναι θεωρημένες από την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. για το γνήσιο της υπογραφής του Μηχανικού.