Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
Επαγγελματικά Δικαιώματα Η/Υ Συστημάτων Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Η/Υ Συστημάτων έχουν δοθεί με βάση το Π.Δ 345 του 1989 μαζί με τα αντίστοιχα των τμημάτων της πληροφορικής, τεχνολογίας ιατρικών οργάνων και ηλεκτρονικής. Συμφωνά λοιπόν με το συγκεκριμένο Π.Δ ισχύει:

ΠΡΟΕΔ. ΔΙΑΤΑΓ. ΑΡΙΘ. 345/1989

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Τεχνολόγων Μηχανικών των Τμημάτων: α) Πληροφορικής, β) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, γ) Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του εδ. γ) της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173)

2. Την από 12.5.1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.)

3. Την αριθ. 672/1988 και 63/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 2

Πτυχιούχοι Τμήματος Ηλεκτρονικών

Υπολογιστικών Συστημάτων

1.Οι πτυχιούχοι της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου , με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις που ασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα , είτε αυτοδύναμα , είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη , το σχεδιασμό , τον προγραμματισμό και την εκτέλεση κατασκευής, επισκευής, ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Βιομηχανικών Συστημάτων που ελέγχονται ή βοηθούνται από τα συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

2.Ειδικότερα του παραπάνω τμήματος μπορούν να απασχολούνται στους παρακάτω τομείς που αναφέρονται ενδεικτικά:

Α) Μελέτη-Σχεδίαση, προγραμματισμός, κατασκευή και εκμετάλλευση υπολογιστικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ρομπότ, καθώς και των ολοκληρωμένων Βιομηχανικών Συστημάτων.

Β) Μελέτη-Σχεδίαση, προγραμματισμός και κατασκευή για την προσαρμογή του υπολογιστή με τις διάφορες περιφερειακές μονάδες καθώς και τη σύνδεση τους με τα δίκτυα Η/Υ.

Γ) Σχεδίαση -εξομοίωση τη βοήθεια του υπολογιστή.(CAD-SIMULATION)

Δ) Σχεδίαση-κατασκευή ψηφιακών συστημάτων μεταφοράς επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών.

Ε) Τεχνικής υποστήριξης-συντήρησης και αντιπροσώπευσης Ελληνικών και Ξένων οίκων που ασχολούνται με συστήματα υπολογιστών.

3.Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των μονάδων που χρησιμοποιούν ή παράγουν ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήματα.

4.Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να ασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Μπορούν επίσης να απασχολούνται και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.
 

Αθήνα 8 Ιουνίου 1989