Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
Επαγγελματικά Δικαιώματα Κλωστουφαντουργών Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές κα τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της κλωστοϋφαντουργίας.

2. Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι απασχολούνται είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της κλωστοϋφαντουργικής παραγωγής και της αξιοποίησής της με τα ακόλουθα αντικείμενα και δραστηριότητες:

2.1. εντοπισμό ή επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τον μηχανολογικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων.

2.2. συντονισμό προγραμμάτων παραγωγής και αγοράς πρώτων υλών σε μονάδες κλωστηρίων, υφαντήριων, πλεκτηρίων, φινιριστηρίων, βαφείων, τυποβαφιών, ταπητουργείων, σχοινοποιείων και εργαστηρίων ανάλυσης και ποιοτικού ελέγχου προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και πρώτων υλών.

2.3. εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας καθώς επίσης συμμετοχή και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση μονάδων κλωστοϋφαντουργίας και στην διαμόρφωση και εφαρμογή γενικών και ειδικών προγραμμάτων κλωστοϋφαντουργικής ανάπτυξης.

2.4. άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα μη ρητά κατονομαζόμενα παραπάνω που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Κλωστοϋφαντουργικής επιστήμη και τεχνολογίας στον τομέα της Κλωστοϋφαντουργίας.

3. Οι πτυχιούχοι του τμήματος εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικοτεχνικής Ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της Κλωστοϋφαντουργίας.

4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών στις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών και πιστοποιούν την καταλληλότητα των παραγομένων προϊόντων.

5. Οι πτυχιούχοι του τμήματος εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) του υπουργείου Δημοσίων Έργων.

6. Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευση και της κλωστοϋφαντουργίας, πάντοτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.