Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών Πετρελαίου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ.360/1989

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των τμημάτων

α) Τεχνολόγων Χημικών Πετρελαίου και

β) Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών της Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕΕ).
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του 576/1977 (ΦΕΚ 102) και τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου του Ν . 298/ 1976 (ΦΕΚ 89) .

2. Την από 13.2,1987γνωμοδότησητου Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ) .

3. Την αριθ, 724/1988-62/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τεχνολόγοι Χημικοί Πετρελαίου

Οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι μηχανικοί πετρελαίου, της «Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών» των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕΕ) και των ισοτίμων σχολών, έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα:

1. Απασχολούνται ως υπεύθυνα στελέχη σε θέματα τεχνολογίας πετρελαίου, στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα.

2. Ειδικότερα απασχολούνται: α) στη γεωλογική και γεωφυσική έρευνα για την ανεύρεση πετρελαίου και συγκεκριμένα στον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου, στη γεωλογική καμπίνα για τις ερμηνείες διαγραφιών, αναλύσεις δειγμάτων, περιγραφή και αξιολόγηση χάρτου, στο χημείο για αναλύσεις ληφθέντων δειγμάτων, στην παρασκευή πολφού (λάσπης), στην επεξεργασία και ερμηνεία των ευρισκομένων στοιχείων , στις γεωτρήσεις για την επίβλεψη και εκτέλεση γεωτρήσεων, παραγωγή υδρογονανθράκων και εκτέλεση προγράμματος πολφού, β) σε όλα τα στάδια παραγωγής και κατασκευής έργου αργού πετρελαίου και φυσικών αερίων, γ) στη διύλιση του αργού πετρελαίου πρωτογενή και δευτερογενή απόσταξη των υποπροϊόντων , δ) στη μεταφορά, αποθήκευση και εμπορία πετρελαίου και συναφών προϊόντων, ε) στον ποιοτικό έλεγχο υγρών και αερίων καυσίμων, στ) στον τομέα της γεωλογίας και υδρογεωλογίας, περιλαμβανομένων και των σχετικών γεωτρήσεων, ζ) σε τομείς προστασίας περιβάλλοντος και ασφαλείας προσωπικού των εταιρειών γεωτρήσεων και διυλίσεως, 3. Καλύπτουν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων απέναντι στο νόμο για τη λειτουργία τους, όταν κατέχουν και την αντίστοιχη θέση στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη νομοθετική δέσμευση.

4. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε,Κ.) για εξειδικευμένες εργασίες έργων γεωτρήσεων.

5. Συμμετέχουν στο σχεδιασμό και εκπόνηση μελετών και αυτοδύναμα βλέπουν τη λειτουργία τομέων καθώς και την εκτέλεση έργων σχετικών με την ειδικότητά τους.

6. Και σε κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται κείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας,

7. Απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύ νομοθεσία.

'Αρθρο 2 και 'Αρθρο 3

Τεχνολόγοι Ηλεκτρονικοί
Ιοχύουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του άρθρου 2 ΠΔ 345/1989/ΦΕΚ

Α '158/14.6.89 των αποφοίτων ΤΕΙ, λόγω ισοτιμίας.

'Αρθρο 4

Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα,8 Ιουνίου 1989
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ


ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ