Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών Οχημάτων Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 43/1989

Επαγγελματικά δικαιώματα mυχιούχωντου τμήματος Τεχνολόγων Μηχανικών Αυτοκινήτων της Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών των Κ.Α. Τ.Ε.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν . 1404/ 1983 (ΦΕΚ 173) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του νόμου 576/1977 (ΦΕΚ 1 02) και τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 298/1976 (ΦΕΚ89).

2. Την αριθ. 5/27 .3.86 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.).

3. Την αριθμ. 723/5. 1 0 . 1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1

Οι mυχιούχοι του τμήματος Τεχνολόγων Μηχανικών Αυτοκινήτων της Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών των Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) και οι mυχιούχοι των ισοτίμων σχολών έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα:

1. Απασχολούνται ως υπεύθυνα στελέχη σε όλο το φάσμα των εργασιών που σχετίζονται με τα οχήματα (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα) στον ιδιωτικό τομέα, στο Δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις της που κάθε φορά ισχύουν .

2. Ειδικότερα μπορούν να απασχολούνται:

α) σε όλα τα επίπεδα παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και εμπορίας στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες και συνεργεία, για κατασκευή, ανακατασκευή, μετατροπή, επισκευή, συντήρηση, κίνηση και εμπορία των παραπάνω οχημάτων και των σχετικών με αυτά υλικών και εξαρτημάτων, β) στις εξεταστικές επιτροπές για την έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος γιά την επίβλεψη και εκτέλεση της συντήρησης και επισκευής των παραπάνω οχημάτων, γ) στις εξεταστικές επιτροπές για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκγυμναστή υποψηφίων οδηγών και άδειας οδήγησης οχημάτων, δ) στις έπιτροπές τεχνικού ελέγχου των παραπάνω οχημάτων , ε) σε μελέτες εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσύνης ζημιών υπολογισμού κυβισμού κινητήρων και μετατροπών των παραπάνω οχημάτων , στ) σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ή κατάρτισης για την κάλυψη αναγκών της ειδικότητάς τους. Οι λεmομέρειες της εφαρμογής των παραπάνω προβλέψεων , ρυθμίζονται μέσα από τις ειδικές διατάξεις που προκαλούνται από τους καθ' ύλη αρμόδιους φορείς και διέπουν τα αντικείμενα αυτά.

3. Σχετικά με τη μελέτη, επίβλεψη και υπευθυνότητα ίδρυσης, επέκτασης και λειτουργίας συνεργείων, καθώς και τη μελέτη επίβλεψης, εκτέλεσης και λειτουργίας των μηχανολογικών τους εγκαταστάσεων , έχουν τα ίδια δικαιώματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για τους τεχνολόγους μηχανολόγουςτων ΚΑΤΕΕ.

4. Οι παραπανω mυχιούχοι εξελίσσονται σε θέσεις υπευθύνων στους τομείς της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

'Αρθρο 2

Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 1989

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                    ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

     ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ                 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
               ΑΝΑΣΤ. ΠΕΠΟΝΗΣ                                          ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ