Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
Επαγγελματικά Δικαιώματα Nαυπηγών Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΤΥΧ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διάταγμα υπ’αριθμόν 336/1973

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

'Εχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις, του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. Δ. 4504/1966 «περί κυρώσεως Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου και αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και περί ρυθμίσεως θεμάτων των Δημοσίων Σχολών Υπομηχανικών .

2. Την υπ' αριθ. 3 από 5.3.69 γνωμοδότησίν του, διά των υπ' αριθ. 2256 / 24.2.68 και 20008 / 7.2.69 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συγκροτηθέντος Συμβουλίου.

3. Την υπ' αριθ. 189/1973 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Ημετέρων επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργών αποφασίσαμεν και διατάσσομεν:

'Αρθρο 1

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των mυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Ναυπηγών καθορίζονται ως κάτωθι:

α) Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής επιβατηγών πλοίων κλασικού τύπου κατηγορίας 111 (α),περί ων το άρθρον 2 παρ. 2περίπτ. δ'του Κανονισμού του εγκριθέντος διά του Β. Δ/τος 611/1967 «περί εγκρίσεως Κανονισμού «περί στεγανής.... υποδιαιρέσεως και ευσταθείας επιβατηγών πλοίων σε περίπτωση βλάβης.

β) Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής φορτηγών γενικού και ειδικού φορτίου, ως και αλιευτικών πλοίων μήκους μέχρι 33 μέτρων (100 ποδών), μεταξύ καθέτων.

γ) Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής φορτηγίδων, σατίων, σημαντήρων και πλωτήρων εν γένει

δ) Υποβολή σχεδίων και στοιχείων δι' αναγνώρισιν ως Ελληνικών υπαρχόντων επιβατηγών πλοίων μέχρι πενήντα (50) κόρων ολικής χωρητικότητας (κοχ) ως και υποβολή σχεδίων γενικής διατάξεως υπαρχόντων επιβατηγών και φορτηγών πλοίων μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) κοχ.

ε) Λήψη στοιχείων μελέτης και εκπόνησης υδροστατικών διαγραμμάτων και καμπύλων ΒΟΝ JEAN.

στ) Εκτέλεση πειράματος ευστάθειας και υπολογισμού αρχικής ευστάθειας επιβατηγών και φορτηγών πλοίων.

ζ) Μελέτες γραμμής φορτώσεως από απόψεως γεωμετρίας πλοίου μη περιλαμβανομένων των συναφών μελετών αντοχής σκάφους και των υπολογιστών κατακλύσεως και ευσταθείας έναντι βλάβης διαμερίσματος του Κανονισμού 27 της ΔΣ περί γραμμής φορτώσεως 1966.

η) Επίβλεψη κατασκευής φορτηγών πλοίων μέχρι πεντακοσίων (500) κοχ.

θ) Επίβλεψη επισκευών σκάφους κατά γενική επιθεώρηση φορτηγών πλοίων οιουδήποτε μεγέθους.

ι) Σύνταξη προϋπολογισμού δαπάνης εκτελέσεως μετασκευών και επισκευών σκάφους πλοίου ανεξαρτήτως μεγέθους.

'Αρθρο 2

Άπασαι αι ανωτέρω εργασίαι νοούνται αφορώσαι εις το σκάφος και ουχί εις τας μηχανολογικάς και ηλεκτρολογικάς εγκαταστάσεις.

Εις τον Ημέτερον επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργών , ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις η 30 Απριλίου 1973

ΕΝ ΟΜΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ              ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ                                                                ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΙΑΚΑΣ