Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
Επαγγελματικά Δικαιώματα Τοπογράφων Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ -

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΔ. 318/94 (ΦΕΚ 167Α΄ / 7-10-94)

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την προκλητικά φασιστική κίνηση του κου Λαλιώτη, όταν ως Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ στις 21 Οκτωβρίου του 1994, με επείγον φαξ προς όλες τις Γραμματείες Δημοσίων Έργων, ακύρωνε την ίδια του την υπογραφή με τη φράση «..εντέλλεστε δια την μη εφαρμογή του συγκεκριμένου διατάγματος». Παρόμοιες προσπάθειες ανάκλησης Προεδρικού Διατάγματος με μία απλή Υπουργική εντολή, δεν έχουν καταγραφεί ποτέ ξανά ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες όπου επικρατούν απολυταρχικά καθεστώτα!!!
Παρόλα αυτά το Π.Δ 318/94 μέχρι σήμερα ισχύει, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους γνωστούς κύκλους (ΥΠΕΧΩΔΕ - ΤΕΕ) να ακυρωθεί. 
Με απόφαση του συμβουλίου εφετών Κέρκυρας 38/97, βεβαιώνεται η ισχύς του Π.Δ 318/94 . Εξάλλου και το συμβούλιο της επικρατείας απέρριψε δύο φορές τις προσπάθειες αναστολής ή ακύρωσης του.
Γνωμοδοτήσεις Σ.τ.Ε:  αριθ. 663/1994 και 9/1995.
Επίσης  με πρόσφατο έγγραφο - γνώμη του Συνηγόρου του πολίτη (Αριθ. Υπόθεσης  6833/99, Ημερ. 2/9/1999) επιβεβαιώνεται ότι το 318/94 ισχύει και ότι τα φαξ του ΥΠΕΧΩΔΕ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ακυρώσουν ή αναστείλουν την ισχύ του Π.Δ 318/94.

Σήμερα ακόμη περιμένουμε την απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. που εκδίκασε την προσφυγή του Τ.Ε.Ε. στις αρχές Δεκεμβρίου του 2001.

Το μοναδικό σημείο που απαιτεί διευκρίνηση είναι αυτό <<της αποδεδειγμένης ανάλογης ικανοποιητικής εμπειρίας>>
Πως δηλαδή θα αποδεικνύεται η ικανοποιητική εμπειρία; Η περίπτωση βέβαια αυτή αφορά, τα κατά το Π.Δ 318/94 πτυχία μελετητή Β΄ Τάξης  και πάνω. Δηλαδή μετά τα πέντε χρόνια από κτήσεως πτυχίου.
Η ικανοποιητική εμπειρία αποδεικνύεται απο την εν γένει συνεχή επαγγελματική δραστηριότητα η οποία φαίνεται από διάφορα έγγραφα π.χ άδειες οικοδομών ή στοιχεία εφορίας.
Βεβαίωση της οικίας εφορείας από την οποία να προκύπτει ότι ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα ή βεβαίωση της ΕΕΤΕΜ με το ίδιο περιεχόμενο.

Για το Α΄ Τάξης πτυχίο δεν τίθεται κανένας τέτοιος περιορισμός

Για διευκόλυνση των μελών της η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., αλλά και όποιων άλλων επικαλούνται ασάφειες για την εφαρμογή του Π.Δ 318/94, συνέταξε την πιο κάτω στήν ερμηνεία αυτού του Π.Δ.
Υπο μορφή παραρτήματος δίδονται δυο παραδείγματα εφαρμογής του Π.Δ 318/94.
Κρίνουμε όμως απαραίτητο από την αρχή να κάνουμε μερικές γενικές διευκρινήσεις.

1η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Το Π.Δ 318/94 αφορά τους Πτυχιούχους Μηχανικούς

Α.    Πολιτικών Δομικών Έργων
Β.    Πολιτικών Εργων Υποδομής
Γ.    Τοπογραφίας της σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ (Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)

2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Το Π.Δ 318/94 πλην των Πτυχιούχων Μηχανικών των ΤΕΙ, καλύπτει και τους πρώην Πολιτικούς Υπομηχανικούς και τους Τεχνολόγους Μηχανικούς (ΚΑΤΕΕ - ΚΑΤΕ) λόγω ισοτιμίας των πτυχίων τους με το Ν.298/17-4-76 (ΦΕΚ 89Α) και τον Ν1865/89, (ΦΕΚ 210Α').
Τα πτυχία (ΚΑΤΕΕ - ΚΑΤΕ) και τα ισότιμα προς αυτά, που αποκτήθηκαν μετά απο σπουδές 3 1/2 ετών, (6 εξάμηνα και ενός εξαμήνου πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα) είναι ισότιμα προς τα πτυχία των ΤΕΙ αντιστοίχων ειδικοτήτων (Ν.1865/89, ΦΕΚ 210 Α/28-9989).
Ο τίτλος των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ προβλέπεται απο το Π.Δ 388/89(ΦΕΚ 169Α").

3η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Όταν ο νομοθέτης θέλει να θέσει περιορισμούς, τους θέτει άμεσα στο ίδιο νομοθέτημα. Στο συγκεκριμένο Π.Δ δεν υπάρχουν διατυπωμένοι περιορισμοί, στην  άσκηση του επαγγέλματος που περιγράφεται στο Π.Δ 318/94. Στο παρελθόν όπου ο νομοθέτης ήθελε να επιβάλει τους όποιους περιορισμούς, τους διατύπωσε ρητά.

4η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Όπου στο Π.Δ αναφέρεται <<ύψος αμοιβής της μελέτης ή επίβλεψης μελέτης>>, ως ύψος αμοιβής λαμβάνεται η επι μέρους αμοιβή μελέτης και όχι αθροιστικά.
Για παράδειγμα :  Σε ένα οικοδομικό έργο ύψους αμοιβής μελέτης κατά το Π.Δ δεν είναι το άθροισμα των επί μέρους μελετών (Αρχ+στατ+κλπ) αλλά η αμοιβή κάθε μελέτης ξεχωριστά. Το ίδιο ισχύει και για την επίβλεψη μελέτης.
Δυνατότητες που δίδει το Π.Δ 318/94

Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.      Ιδιωτικός τομέας (ελεύθεροι επαγγελματίες και υπάλληλοι τεχνικών γραφείων).
2.      Ευρύτερος δημόσιος τομέας (Δημόσιο - Ν.Π.Δ.Δ - Ο.Τ.Α - ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ κτλ)

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

. ΜΕΛΕΤΗ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ)
. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ)
. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ -   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΓΟΡΑΣ -EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                                                                                                                                                                                              
. ΜΕΛΗ ΕΡΕΥΝΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Γ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ  

1. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

(Ελεύθεροι επαγγελματίες - Υπάλληλοι Τεχνικών μελετητικών Γραφείων ή κατασκευής έργων).

 
Ι. ΜΕΛΕΤΗ

α) Μεμονωμένοι Μηχανικοί

Ως αυτόνομοι (μεμονωμένοι) Μηχανικοί συντάσσουν και επιβλέπουν μελέτες Ιδιωτικών και δημοσίων έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους με μοναδικό περιορισμό το ύψος αμοιβής της μελέτης ή επίβλεψης μελέτης και της εμπειρίας (χρόνια κτήσης πτυχίου), όπως αναφέρεται πιο κάτω σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. ε και στ, του Π.Δ. 318/94.

α1) Μελέτες - επιβλέψεις μελετών ιδιωτικών έργων

Οι πτυχιούχοι Μηχανικοί των παραπάνω ειδικοτήτων:

α1.1.             Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Α’ τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο Π.Δ. 798/78 Α’ 185) από την λήψη του πτυχίου.

α 1.2.             Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Β’ τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο Π.Δ. 798/78 ΦΕΚΑ’ 185) μετά πενταετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από την λήψη του πτυχίου.

α 1.3. Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Γ’ τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο Π.Δ. 798/78 ΦΕΚ Α’ 185) μετά δεκαετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από την λήψη του πτυχίου.

α 1.4.             Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, πέραν των προσδιοριζόμενων (στις περιπτώσεις, 1) 2) και 3) της παρούσας παραγράφου) ορίων μετά δεκαπενταετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από την λήψη του πτυχίου.

α.2 Μελέτες - επιβλέψεις μελετών Δημοσίων Έργων

α2.1            Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Α’ τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο Π.Δ. 798/78 ΦΕΚ Α’ 185) μετά πενταετία από την λήψη του πτυχίου.

α2.2            Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Β’ τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο Π.Δ. 798/78 ΦΕΚ Α’ 185) μετά δεκαετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από την λήψη του πτυχίου.

α2.3            Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Γ’ τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο Π.Δ. 798/78 ΦΕΚ Α’ 185) μετά δεκαετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από την λήψη του πτυχίου.

 
ΣΗΜΕΙΩΣH 

Το Π.Δ. 798/78 καθορίζει τα όρια της προεκτιμόμενης αμοιβής μελετών σύμφωνα με τις τάξεις των πτυχίων και με χρονική αφετηρία το 1978.

Τα όρια αμοιβών που καθορίστηκαν το 1978 ίσχυσαν μέχρι της 31-12-1979. Από τότε αναπροσαρμόζονται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου με Υπουργικές αποφάσεις.

Ο τελευταίος καθορισμός ορίων αμοιβής έγινε το 2000 με την υπ’ αριθμ. Δ15/οικ/3342/10-3-2000 Υπουργική Απόφαση όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

α) Για τις κατηγορίες μελετών του αρθρ. 2 του Π.Δ. 798/78:

Πτυχίο Α’ τάξης                           από             1 δρχ.             έως            9.670.000

Συγκοιν. έργων Πτυχίο Β’ τάξης            από            4.835.000     έως            24.175.000

Υδραυλ. έργων Πτυχίο Γ’ τάξης            από            14.505.000  έως             87.030.000

Τοπογραφίας Πτυχίο Δ’ τάξης   από            38.680.000  έως            193.400.000

Πτυχίο Ε’ τάξης                           από            58.020.000  και άνω

β) Για τις κατηγορίες μελετών του αρθρ. 3 του Π.Δ. 798/78:

Πτυχίο Α’ τάξης       από            1 δρχ.             έως             5.800.000 δρχ.

Αρχιτεκτονικές        από            2.900.000     έως            14.505.000 δρχ.

Πτυχίο Β’ τάξης

κτιρ. έργων             από             8.700.000     έως       52.220.000 δρχ.

Πτυχίο Γ’ τάξης

Λιμενικών έργ.        από            23.210.000  έως     116.040.000 δρχ.

Πτυχίο Δ’ τάξης

Πτυχίο Ε’ τάξης      από 34.810.000 και άνω

γ) Για τις κατηγορίες μελετών του αρθρ. 4 του Π.Δ. 798/78:  

Πτυχίο Α’ τάξης              από        1 δρχ.             έως            2.900.000 δρχ

Ειδικές αρχ. μελ.          από          1.450.000     έως            7.250.000 δρχ

Πτυχίο Β’ τάξης  

Στατικές μελ. Πτυχίο      από         4.350.000     έως            26.110.000 δρχ.

Γ’ τάξης

Πτυχίο Δ’ τάξης               από        11.600.000  έως            58.020.000 δρχ.

Πτυχίο Ε’ τάξης               από        17.410.000 και άνω  

β) Μέλη οργανωμένων μελετητικών γραφείων  

            Ως μέλη οργανωμένων μελετητικών γραφείων μελετών Δημοσίων έργων συμμετέχουν και υπογράφουν την σύνταξη τον έλεγχο και ασκούν την επίβλεψη μελέτης δημοσίων έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους που γίνονται με την ευθύνη της Υπηρεσίας ή του γραφείου μελετών, συμπληρώνοντας το δυναμικό του μελετητικού γραφείου όπως παρακάτω:

            (α) Μία μονάδα μετά πενταετία από την λήψη του πτυχίου.

            (β) Δύο μονάδες μετά δεκαετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από την λήψη του πτυχίου.

            (γ) Τρεις μονάδες μετά δεκαπενταετή αποδεδειγμένη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.

  Σημείωση

            Οι μελέτες Δημοσίων Έργων που εκπονούνται από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία, ανατίθενται βάσει του Ν. 716/77.

 

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ

 

Κατασκευή ιδιωτικών έργων

(Άρθρο 1 παρ. α, του Π.Δ. 318/94)

Κατασκευάζουν οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο της ειδικότητάς τους χωρίς ΚΑΝΕΝΑ περιορισμό.

 
Κατασκευή Δημοσίων έργων

(Άρθρο 1 απρ. β του Π.Δ. 318/94)

Κατασκευάζουν οποιοδήποτε Δημόσιο έργο της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την νομοθεσία περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, (Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 472/85) όπως κάθε φορά ισχύει, χωρίς ΚΑΝΕΝΑ άλλο περιορισμό.

 
ΙΙΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Επίβλεψη ιδιωτικών και δημοσίων έργων

(Άρθρο 1 παρ. γ του Π.Δ. 318/94)

Επιβλέπουν τεχνικά έργα και εργασίες της ειδικότητάς τους, που κατασκευάζονται για λογαριασμό (ή με εντολή) υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, ως μεμονωμένοι επιβλέποντες Μηχανικοί, χωρίς ΚΑΝΕΝΑ απολύτως περιορισμό.

   

IV ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

·        Εκτελούν εργασίες ή συμμετέχουν στην εκτέλεση εργασιών πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς, ποιοτικού ελέγχου υλικών, έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους.

·        Εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία των επιχειρήσεων των σχετικών με τον τομέα της ειδικότητάς τους.

·        Επίσης μπορούν να καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία επιχειρήσεων της ειδικότητάς τους.

·        Απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη  ερευνητικών ομάδων σε θέμα ειδικότητάς τους.

 

2. ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΝΠΔΔ - ΟΤΑ - ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - Κ.Λ.Π.)

 
Ι. ΜΕΛΕΤΗ

Άρθρο 1 παρ. δ (Π.Δ. 318/94)

            Ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα συμμετέχουν και υπογράφουν την σύνταξη και τον έλεγχο μελετών δημόσιων έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους που γίνονται με την ευθύνη της Υπηρεσίας, χωρίς ΚΑΝΕΝΑ απολύτως περιορισμό.

            Ασκούν επίβλεψη και έλεγχο μελετών που εκπονούνται από μελετητικά γραφεία κατ’ εντολής της Υπηρεσίας χωρίς ΚΑΝΕΝΑ περιορισμό.

 

 

ΙΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 1 παρ. γ (του Π.Δ. 318/94)

Επιβλέπουν τεχνικά έργα και εργασίες της ειδικότητάς τους, για λογαριασμό ή με εντολή υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε ως μεμονωμένοι τεχνικοί (επιβλέποντες), είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, χωρίς ΚΑΝΕΝΑ περιορισμό.

Σήμερα, για τις παρακάτω ειδικότητες, ισχύει ο Ν. 1418/84 άρθρο 6 και Π.Δ. 609/85 άρθρο 28 παρ. 3 και 4.

 

ΙΙΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1 παρ. 2α-3-4 (του Π.Δ. 318/94)

·        Εκτελούν εργασίες ή συμμετέχουν στην εκτέλεση εργασιών πραγματομωσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς, ποιοτικού ελέγχου υλικών, έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους.

·        Εξελίσσονται μέσα στην διοικητική και τεχνική ιεραρχία των υπηρεσιών των σχετικών με τον τομέα της ειδικότητάς τους. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία υπηρεσιών της ειδικότητάς τους (Βαθμολόγιο - Οργανισμοί).

·        Απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράδειγμα 1ο: (Αφορά τους Μηχανικούς Δομικών Έργων).

Έστω ότι ζητείται η μελέτη οικοδομής 6 ορόφων με εμβαδόν ορόφου 120 Μ².

            Α. Η δαπάνη του έργου (Προϋπολογισμός) είναι: 14.908.714 δρχ. εκ των οποίων 346.714 δρχ. αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο και τα υπόλοιπα 14.562.000 δρχ. την οικοδομή.

 

            Β. Οι προϋπολογισμοί των μελετών είναι:

 

Αρχιτεκτονικά                                     :                       14.562.000

Στατικά                                                            :            4.368.600

Θερμομόνωση                                              :             569.250

Παθητική πυροπροστασία                               :          291.240

Ηλ/κές εγκαταστάσεις ισχ. Ρευμάτων            :           683.100

Ύδρευση                                                        :              341.550

Αποχέτευση                                                   :              341.550

 
Γ. Αμοιβές                                                                              Μελέτης Επίβλεψης

Αρχιτεκτονικά            (Κατηγορία 3)            :            1.895.084            1.521.531

Στατικά                        (Κατηγορία 4)            :           1.135.987            630.508

Θερμομόνωση            (Κατηγορία 3)            :            156.135            121.669

Παθητική                     (Κατηγορία 3)            :               97.698            76.105

πυροπροστασία

Ηλ/κές εγκατ.             (Κατηγορία 3)            :            177.519            138.347

Ισχ. ρευμάτων           

Ύδρευση                    (Κατηγορία 3)            :            109.176            85.053

Αποχέτευση               (Κατηγορία 3)            :            109.176            85.053

Χρονικός  προγραμματισμός                                   237.614           


 

Τοπογραφικό                                                 :            104.323

 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω αμοιβές και τον καθορισμό αμοιβών σύμφωνα με το Π.Δ. 798/78 που αναφέρονται πιο πάνω, η Αρχιτεκτονική μελέτη υπογράφεται από Πτυχιούχο Μηχανικό που μόλις έλαβε το πτυχίο του, αφού κατά το Π.Δ. 318/94 ο Μηχανικός αυτός συντάσσει ή επιβλέπει μελέτες των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Α’ τάξης μελετητή από την λήψη του πτυχίου του, αφού το πτυχίο μελετητή Α’ τάξης π.χ. για Αρχιτεκτονική μελέτη, αντιστοιχεί σε αμοιβή από 1 δρχ. μέχρι 4.850.000 δρχ.

Ανάλογα, και όλες τις άλλες μελέτες τις υπογράφει ο ίδιος Μηχανικός.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την ανάληψη επίβλεψης μελετών.

Δηλαδή, την εν λόγω οικοδομή την καλύπτει πλήρως ένας Πτυχιούχος Μηχανικός Δομικών Έργων που μόλις πήρε το πτυχίο του.

 

Παράδειγμα 2ο (Αφορά τους Πτυχιούχους Τοπογράφους Μηχανικούς).

Έστω ότι ζητείται η πολεοδόμηση μιας έκτασης 10.000 στρεμμάτων για την οποία δεν υπάρχει τοπογραφικό υπόβαθρο.

Παρατήρηση: Ένταξη περιοχής σε σχέδιο πάνω από 6.500 στρέμματα, από πληροφορίες που έχουμε, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

 

 

Α. Τοπογραφικές εργασίες.

1. Τριγωνισμός 1,10    4.500 42,68 = 194,94 χ 6                  =      1.165.164 δρχ.

βάθρο             0,40    1.950 χ 42,68 = 83.226 χ 6                  =          499.356 δρχ.

Οπισθοτομίες            1.300 χ 42,68 χ 3                                   =          166.425 δρχ.

Εμπροσθοτομίες     1.950 χ 42,68 χ 3                                    =          249.678 δρχ.

 

 

2. Πολυγωνομετρία

2.000 χ 260 χ 42,68 (έδαφος ομαλό - καλή              22.193.600 δρχ.

ορατότητα)

1.000 χ 390 χ 42,68 (όχι καλή ορατότητα)                16.645.200 δρχ.

3.000 χ 130 χ 42,68 (υπόχρ. Εξασφάλιση)              16.645.200 δρχ.

 

 

3. Χωροστάθμηση υψηλής ακρίβειας.

 

Ανά ΚΜ.            780 χ 42,68  = 33.290 χ 10                   =                      332.904 δρχ.

                                                                                            =                      249.678 δρχ.

(Με κλίση) 10-20% 1.170 χ 42,68 = 49.936 χ 5

Repere                       650 χ 42,68 = 27.742 χ 10          =                     277.420 δρχ.

Επίλυση τριγώνων  10 χ 42,68 χ 1.300                         =                     554.840 δρχ.

 

 

4. Κτηματογραφική αποτύπωση Κατοικημένων εκτάσεων κλιμ. 1:1.000 (πυκνό έδαφος)

 

10.000 στρ.  χ  390  χ 42,68                                      166.452.000 δρχ.

5.000 στρ.    χ  130  χ 42,68                                         27.742.000 δρχ.     

                                                                                       253.173.492

 

Β. Εφαρμογή Ρυμοτομικής Μελέτης (Πράξης εφαρμογής)

 

500 αξονοδιασταυρώσεις  χ 390 χ42,68                =                           8.322.600

1.800 Ο.Τ.  χ 4 - Κυρ χ 104 χ 42,68                       =                         31.958.784

10.500 οικοπ. χ 585 χ 42,68 (ΕΔΑΦΟΣ)               =                      262.161.900

10.500 οικοπ. χ 65  χ (ΣΧΕΔΙΟ) 42,68                  =                        29.129.100

                                                                                                            331.572.384

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                 584.745.876

 

 

Σύμφωνα με την παρ. Ι α14 και το Π.Δ. 798/78, τις πιο πάνω εργασίες μπορεί να τις υπογράψει Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός που είναι κάτοχος πτυχίου πάνω από 15 χρόνια, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικές μελέτες.

            Εάν η μελέτη είναι του Δημοσίου, τότε λόγω του ύψους αμοιβής δεν μπορεί να υπογραφεί από Πτυχιούχο Τοπογράφο Μηχανικό.

            Και τούτο διότι όσον αφορά τις μελέτες του Δημοσίου, το απεριόριστο δεν υπάρχει αφού η εξέλιξη σταματάει στο πτυχίο Γ’ τάξης μελετητή μετά από 15ετή εμπειρία και με ύψος αμοιβής 72.765.000 δρχ. Μελέτες όμως του Δημοσίου προς το παρόν δεν μπορούν να ανατεθούν σε Πτυχιούχους Μηχανικούς γιατί δεν έχει γίνει η απαραίτητη τροποποίηση του Ν. 716/77 περί ανάθεσης αυτών των μελετών.

            Με βάση το πιο πάνω παράδειγμα, εάν η έκταση γίνει 1.000 στρέμματα, τότε η αμοιβή προκύπτει αναλογικά περίπου 58.474.588 δρχ. Αυτή την εργασία και σύμφωνα με όσα έχουν αναπτυχθεί μπορεί να την υπογράψει Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός μετά δεκαετή εμπειρία από την λήψη του πτυχίου του, όταν πρόκειται για ιδιωτική μελέτη και μετά δεκαπενταετή εμπειρία από την λήψη του πτυχίου του, όταν πρόκειται για μελέτη του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όσον αφορά του Πτυχιούχους Μηχανικούς Έργων Υποδομής, κατ’ αναλογία ισχύει, ότι ισχύει και για τις άλλες δύο ειδικότητες.

Δηλαδή:             Προσδιορίζεται το ύψος αμοιβής της μελέτης και στη συνέχεια σύμφωνα με όσα έχουν αναπτυχθεί, εξετάζεται εάν με την τάξη πτυχίου που κατέχει ο καθένας, μπορεί να την υπογράψει.