Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
Ασφάλιση ΤΣΜΕΔΕ Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ

α. Αρχικό καθεστώς: Το ΤΣΜΕΔΕ ιδρύθηκε αρχικά ως «ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ» (Ν.5655/1932 και τροποποιητικοί του, ο Ν.6276/34, Α.Ν.315/36 και Α.Ν.1229/1938). Με τη σημερινή του μορφή (δηλ. περιλαμβάνοντας και τους Μηχανικούς, μέλη ΤΕΕ και πτυχιούχους Υπομηχανικούς χωρίς την προϋπόθεση να έχουν την ιδιότητα εργολήπτη Δ.Ε.), λειτουργεί από το 1940 (Α.Ν.2396/1940) για τους πρώτους και από το 1943 (Ν.Δ.2194/1940) για τους τελευταίους.

β. ασφάλιση παλαιών πτυχ/χων Υπομηχανικών.
Με το Ν.Δ.2194/1943 άρθρο μόνο, προστέθηκε η παραγ.6 στο άρθρ.6 του παραπάνω Α.Ν.2326/1940 υπό την ακόλουθη διατύπωση: «6. ωσαύτως μετέχουσι του ταμείου υποχρεωτικώς οι πτυχιούχοι των προσαρτημένων εις το ΕΜΠ Σχολών Υπομηχανικών…».

γ. Ασφάλιση υπολοίπων πτυχιούχων Υπομηχανικών αυτοτελώς (όμως) απασχολουμένων και μη εχόντων άλλην κυρίαν ασφάλιση.
Ν.915/59 άρθρ.4 (ΦΕΚ. Α’103), με το οποίο προστέθηκαν στο παραπάνω άρθρο 6 Α.Ν. 2326/40 οι παράγρ. 7,8,9 και 10. Με τις διατάξεις αυτές καλύφθηκαν περιοριστικά οι πτυχιούχοι Υπομηχανικοί απόφοιτοι των καταργηθεισών σχολών, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Πατρών, Ιωαννίνων, Ηρακλείου Κρήτης, της Βαλλιανείου Σχολής Ληξουρίου και των Δημοσίων Τεχν. Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκαν με το Ν.Δ.3971/1959.
Εξακολούθησαν δηλ. να παραμένουν ανασφάλιστοι οι απόφοιτοι των ισοτίμων Σχολών του εσωτερικού (π.χ. Ναυπηγοί, Ηλεκτρονικοί) και του εξωτερικού (παρόλο που ασκούσαν, βάσει χορηγούμενης ισοτιμίας, το επάγγελμα αντιστοίχων ειδικοτήτων, Πολιτικού, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου κ.λπ.).  Προσπάθειες ν’ αρθεί το άτοπο αυτό, δεν ευδοκίμησαν. Παράλληλα, με τις άνω διατάξεις, παρασχέθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου άσκησης του επαγγέλματος στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, μέχρι 10 ετών από τη λήψη του πτυχίου. Διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή του Ν.915/59 (άρθρ.4) ισχύει διαχρονικά σε κάθε περίπτωση αυτοτελώς απασχολουμένου πτυχ. Υπομηχανικού, έστω και αν βρίσκεται υπό το καθεστώς εξηρτημένης εργασίας.

δ. Ασφάλιση Πτυχιούχων Μηχανικών-Εργοληπτών Δ.Ε.
Η κατηγορία αυτή συναδέλφων ασφαλιζόταν κανονικά στο ΤΣΜΕΔΕ μέχρι της ισχύος του Ν.1418/84, υπαγόμενοι στην παράγρ.1 του άρθρ.6 Α.Ν.2326/1940, κατά την οποία «1. Μετέχουσι υποχρεωτικώς του Ταμείου… ως και άπαντες οι εν Ελλάδι ασκούντες το επάγγελμα του Εργολάβου Δημοσίων Έργων βάσει πτυχίου…οίτινες εγγράφονται υποχρεωτικώς εις τας ανά το κράτος εργοληπτικάς οργανώσεις».

ε. Προσκόμματα στην Ασφάλιση των υπό στοιχ. δ.
Ο Ν.1418/84 κατήργησε το καθεστώς των πτυχίων Εργοληπτών Δ.Ε. και άντ’ αυτού, καθιέρωσε τα Μητρώα ΜΕΕΠ (βλ. παραπάνω ΙΙ. 1β). Αυτό αποτέλεσε πρόσχημα για την αμφισβήτηση της νομιμότητας υπαγωγής των εν λόγω συναδέλφων στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ γιατί, δήθεν, …ασκούν επιχείρηση και όχι επάγγελμα, ως απαιτεί ο νόμος.
Με πρόσφατη ρύθμιση του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ επανέρχεται το προ του 1984 ισχύον καθεστώς ασφάλισης για τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων κατόχους ΜΕΕΠ που έχουν ατομικές επιχειρήσεις. Όμως συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ που συμμετέχουν σε εταιρείες και τους ελεύθερους επαγγελματίες-μελετητές.

στ. Ενστάσεις – Προσφυγές
Στις αιτήσεις περί εγγραφής, το ΤΣΜΕΔΕ δεν απαντά ευθέως αρνητικά, αλλά διά της χορηγούμενης βεβαίωσης (για συμμετοχή στις δημοπρασίες) λέγοντας  -αρχικά – ότι «υπάρχει νομικό κενό και οι σχετικές αιτήσεις εκκρεμούν…», μετέπειτα δε ότι «με βάση την ισχύουσα εφαρμογή των σχετικών διατάξεων δεν προβλέπεται η υπαγωγή (του Τεχνολόγου Μηχανικού-Εργολήπτη Δ.Ε.) στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ».
Επειδή η «βεβαίωση» αυτή –υπογραφόμενη από την Δ/ντρια του ΤΣΜΕΔΕ – είναι αμφίβολο αν αποτελεί πράξη εκτελεστή, προσβλητέα απευθείας στην ακυρωτική διαδικασία του αρμοδίου Διοικ. Δικαστηρίου (υπήρξε άλλωστε έπ’ αυτού και σχετική νομολογία), ενδείκνυται η κατάθεση ένστασης (και αίτηση θεραπείας) στο Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ, για να αποφανθεί το ίδιο συγκεκριμένα για τα περαιτέρω.
Το Δ.Σ. όμως του ΤΣΜΕΔΕ, αποφεύγει να αποφανθεί επί των υποβαλλόμενων ως άνω ενστάσεων και έτσι, τεκμαιρομένης άρνησής του (μετά παρέλευση τριμήνου), χωρεί κατάθεση προσφυγής στο Διοικ. Πρωτοδικείο Αθηνών επί παραλείψει εγγραφής ως εκ της εν λόγω τεκμαιρομένης άρνησής του να προβεί στην ασφάλιση.